Pivovar Český Krumlov

Bylo vám už 18 let?

Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let.

Filtry
Zavřít

Historie pivovarnictví ve městě Český Krumlov

Vaření piva pro potřeby vrchnosti lze v Českém Krumlově předpokládat od založení hradu ve 13. století. Pivovar a sladovna stávaly do roku 1560 na IV. nádvoří zámku, před Plášťovým mostem na straně k městu. Vařilo se v něm pivo z ječných i pšeničných sladů, ředina a patoky pro minority, služebnictvo, robotující poddané a jiné.

Nepochybně se ve městě vařilo pivo od 14. století. V roce 1347 udělil Petr z Rožmberka Krumlovským mílové právo na krčmy i pivovar a město pak dostalo od vrchnosti v roce 1388 též řád pro prodej piva. V roce 1459 vypukl spor mezi předměstím Latrán a městem, v němž Latránští byli ve všem zrovnoprávněni. Výroba piva z pšeničných sladů přešla od roku 1503 výlučně na krumlovskou obec, a pivo z ječných sladů mohli vařit obojí měšťané. Po sjednocení Latránu s městem v roce 1555 zůstala situace stejná. V roce 1605 postavila obec nový měšťanský pivovar v Široké ulici ( Široká č. p. 71) a ve starém pivovaru se sladovnou vařili nadále měšťané ječná piva. Tento pivovar také v roce 1643 koupili.

 

Panský pivovar přestal též v 16. století vyhovovat zvyšující se výrobě a Vilém z Rožmberka nechal proto v roce 1560 postavit v předhradí nový objekt, k němuž v roce 1561 vybudoval Jakub Krčín z Jelčan nový vodovod ( Historie vodovodu ve městě Český Krumlov). Vařilo se v něm pšeničné i ječné pivo, ale starý pivovar byl ještě nějaký čas též v provozu.


V roce 1600 činil čistý příjem ze starého zámeckého pivovaru 300 kop grošů míšeňských a z nového již 3 300 kop grošů míšeňských. Potřeba piva se nadále zvyšovala a v letech 1625 - 1630 byly přestavěny bývalé vdovské sídlo Anny z Rogendorfu, matky Viléma z Rožmberka, z roku 1546 a rožmberská zbrojnice Petra Voka z Rožmberka z let 1594 - 1596 v nový panský pivovar, kde sídlí dodnes i současný Historický pivovar Český Krumlov ( Latrán č.p. 27).

V 16. století vznikl ve městě další pivovar, který náležel krumlovskému arciděkanství, jehož várečné právo Rožmberkové šetřili. Za císařské správy panství v roce 1602 došlo k jeho částečnému okleštění a později k úplnému zániku. Za Eggenberků bylo prelatuře ( Horní č. p. 155) vráceno právo vařit pivo k její domácí potřebě a počátkem 18. století je nabyla úplně.

Z nich potom pivovar řádu klarisek pravděpodobně v roce 1782 zanikl, zatímco ostatní provozy ještě v 19. století fungovaly. Panský pivovar krumlovského velkostatku změnil v roce 1719 majitele a přešel spolu s ostatním majetkem do rukou Schwarzenberků. Pivovar prelatury si v letech 1782 - 1865 pronajalo město a o městský se vedly velké spory, jež byly nakonec ukončeny ve prospěch výdělkové společnosti právovárečných měšťanů, jichž bylo 201.

V 18. století fungovaly ve městě již čtyři pivovary, jejichž produkci znázorňuje níže uvedený přehled:

Pivovar Množství piva na var (hl) Průměrná roční výroba v letech 1710 - 1712
Pivovar klarisek 29,8 58
Pivovar arciděkanství a prelatury 24,8 844
Panský pivovar Eggenberků 79,4 7.400
Městský pivovar 105,4 6.070

 

--

Panský pivovar českokrumlovského velkostatku vařil před rokem 1700 ječné (tmavé) a pšeničné (bílé) pivo, tzv. patoky, ředinu a pivo pro žence. Od roku 1800 se v něm již vařilo pouze ječné pivo, které vytlačilo pšeničné. Chmel se do roku 1788 pěstoval na vlastních chmelnicích v okolí města (Kvítkův dvůr, Vlaštovičník, Nový Dvůr, Dobrkovice, Křenov a Červený Dvůr). Po zrušení těchto místních chmelnic se dovážel kvalitní chmel ze schwarzenberských panství v severních Čechách. Již v roce 1837 začal panský pivovar vařit pivo metodou spodního kvašení, ale ještě v roce 1850 převládala výroba pomocí svrchního kvašení v poměru 3 840 ku 903 sudům. V průběhu 18. a 1. poloviny 19. stol. prodělal tento provoz četné stavební úpravy a změny a byl do 60. let největším svého druhu na schwarzenberském majetku vůbec.

V roce 1852 zřídila jeho správa anglický hvozd a o pět let později rekonstruovala varnu. Při požáru v roce 1869 vyhořela polovina pivovaru a k její obnově došlo v roce 1870. V letech 1867 - 1870 byly postaveny nové sklepy s vrchní lednicí. Na parní pohon přešel tento provoz v letech 1880 -1882 a tehdy také zavedl nové strojní vybavení. Koncem 60. let 19. stol. pracovalo ve výrobě 14 stálých zaměstnanců a jejich počet stoupl v letech 1875 - 1885 na 32. Také výroba schwarzenberského pivovaru si zachovala až do 1. světové války stále stoupající trend (1862/63 - 12 359 hl, 1871/72 - 22 069 hl, 1879/80 - 24 840 hl, 1884/85 - 30 200 hl, 1895/96 - 34 500 hl, 1910/11 - 34 820 hl a 1913/14 - 31 904 hl piva).

Pro pivovar prelatury bylo období 2. poloviny 19. století již jen jakýmsi epilogem. V roce 1865 vařil tento zaostalý provoz 3 168 hl piva, v roce 1880 - 2 040 hl, v roce 1885 - 1 500 hl a v roce 1895 - 2 300 hl piva. Koncem 60. let 19. století zajišťovali jeho výrobu 3 stálí pracovníci a jejich počet stoupl v letech 1875 - 1885 pouze o jednoho. Ještě v roce 1865 byl pivovar pronajat krumlovské obci, ale po čase se zřejmě vrátil do vlastní správy prelatury. V roce 1897 byl jeho provoz ukončen.

Měšťanský a městský pivovar se v konkurenci se schwarzenberským provozem udržel i v období průmyslové revoluce. V roce 1865 uvařil 7 322 hl piva, v roce 1880 - 7 848 hl, v roce 1885 - 10 400 hl, v roce 1898 - 18 282 hl a v roce 1901 - 18 040 hl. Jeho výrobu zajišťovalo koncem 60. let 19. století 10 stálých zaměstnanců a v letech 1875 - 1885 stoupl jejich počet na 13. Teprve v roce 1898 byl tento pivovar přeměněn na parní a začal s další postupnou modernizací svého strojního vybavení. V celém svém dalším vývoji však přes značnou snahu zůstával co do rozsahu výroby za svým schwarzenberským konkurentem.

V nové ČSR a po Mnichovu, kdy se stal pohraniční Český Krumlov součástí německého území, pracoval schwarzenberský pivovar v rekonstruovaném provozu s kotelnou o 2 parních kotlích s topnou plochou o 120 m2 a strojovnou s jedním parním strojem na 75 hP a s dynamem o výkonu 57 kW i s dostatečnou rezervou. Disponoval dále varnou z roku 1915 o varu 100 hl, strojem na sušení mláta, drtičem ledu a elevátorem na jeho dopravu. V hospodářském roce 1927/28 byla vybavena jeho sladovna moderním strojním zařízením. Náleželo mu 7 vlastních hostinců a 4 sklady, z nichž zásoboval svá odbytiště v přilehlých okresech. Dopravě sloužily 1 osobní a 3 nákladní automobily a 1 pivní vagón. Výstav pivovaru se zřídkakdy blížil stavu před 1. světovou válkou a byl spíše výrazně nižší. Hodnota podniku dosahovala v roce 1929 přes 6 miliónů Kč a čistý výnos 855 577 Kč.

Městský režijní pivovar v Českém Krumlově, patřící rovnými díly městu a pravovárečníkům, měl v období ČSR a okupace k dispozici starobylou historickou sladovnu, krásnou měděnou moderní varnu od 1. brněnské strojírny a výkonnou strojovnu s jedním parním strojem a dynamem. Chladicí stoky nahradila moderní usazovací káď a jeho spilka byla vybavena potřebným množstvím betonových kádí. Výstav pivovaru se pohyboval od 4 000 do 19 353 hl piva a kolísal v praxi méně, než tomu bylo u schwarzenberského pivovaru. Po osvobození ČSR v roce 1945 obnovil svou činnost, ale v lednu 1949 byl jeho provoz definitivně ukončen.

Podle dekretu prezidenta ČSR z 19.5.1945 zavedl Zemský národní výbor v Praze na veškerý majetek schwarzenberské primogenitury národní správu. To znamená, že i na Schwarzenberský pivovar v Českém Krumlově. Ten pak byl dále podle zákona z 10.7.1947 (tzv. Lex Schwarzenberg) převeden na zemi Českou. Později také došlo na krátký čas k jeho začlenění do vytvářející se organizační sítě státních statků a v roce 1949 se stal v rámci nacionalizace státním pivovarem. Od 1.1.1950 byl jako takový začleněn do výrobní sítě fungujících regionálních pivovarských podniků (Jihočeské pivovary, n. p., České Budějovice, pak k. p. tamtéž a konečně Pivovary České Budějovice, s. p.). Dne 7.9.1991 změnil tento českokrumlovský pivovarský závod majitele a přešel prodejem v malé privatizaci za 75 miliónů Kčs do rukou firmy Dionex s. r. o. Český Krumlov, jejímiž majiteli se stali František Mrázek a Jiří Shrbený. Tato firma se od 1.3. 1993 transformovala na Pivovar Eggenberg, a. s., Český Krumlov.

V síti Jihočeských pivovarů a jejich nástupce Pivovarů České Budějovice, s. p. se za dob socialismu sice dost pomalu, ale přece poměrně výrazně měnila jak dosavadní technická, tak i výrobní základna. Stáčírna lahví se například obměnila více než třikrát. Dřevěné kádě ve spilce byly v letech 1960 - 1971 postupně přeměněny na železobetonové. Všechna oddělení ležáckého sklepa s dřevěnými sudy se v letech 1972 - 1982 zatankovala a kapacita kvašení se tak zvýšila na 13 500 hl. Zmodernizovala se také filtrace i chlazení. Kotelna byla v letech 1979 - 1981 plynofikována. Několikrát se v důsledku obecného vývoje obměnilo obalové hospodářství s transportní nádobou. Postupně se zlepšilo zařízení varny i stáčírny sudů a vybudovala se nová úpravna vody, což mělo výrazný efekt na zvýšení kvality piva. Vlastní výroba sladu v roce 1983 ustala a tato základní surovina se začala nakupovat hotová z obchodních sladoven. Kromě toho se realizovala i řada dalších méně významných technických úprav. Výrazně se zlepšil také stavební stav provozních budov a započalo se i s rekonstrukcí historických renesančních fasád, což mělo pro tento významný památkový objekt zvláštní cenu. V důsledku naznačených změn a poměrně vysoké intenzity se výstav piva od roku 1950 (31 062 hl) zvýšil do roku 1990 (133 699 hl) více než čtyřikrát. V průběhu tohoto vývoje se rovněž zlepšila i sortimentní skladba výrobků (7° světlé a tmavé pivo do 1969, 10° tmavé pivo do 1969 a světlé pivo 1951 - 1991; 11° světlé pivo Zámecké 1973 - 1979 a 12° světlý Šumavský ležák 1979 - 1991). Postupně se také trvale zvyšoval odbyt lahvového piva, až konečně dosáhl v roce 1990 celkem 62% výstavu. Kmenový odbytový rajón tohoto pivovarského závodu se soustřeďoval v celém vývoji převážně na Českokrumlovsko a Novohradsko.

Privatizovaný českokrumlovský pivovar přijal symbolicky firemní označení Eggenberg, odvozené od šlechtického rodového příjmení historicky prvních majitelů a zakladatelů tohoto provozu ( Eggenberkové). Jeho jeho tehdejší držitelé (Akciová společnost Eggenberg a.s., 1992-2016)  se soustředili  nejen na rozvoj pivovarské výroby, ale také na zavedení vlastních gastronomických a restauračních služeb, na výrobu i prodej nealkoholických nápojů a některé další aktivity. V oblasti pivovarské výroby zlepšili plynovou kotelnu s poloautomatickým provozem a zakoupili propagační stanici na kvasnice Scandy - Brew z Dánska, vzduchový kompresor Compair, rozkvasný tank o obsahu 250 hl, chladicí kompresor Sabroe ze Švédska, tuzemský průtokový pastér a deskový EK filtr. Kvasné hospodářství výrazně zlepšili a kapacitně rozšířili instalací čtyř CK tanků o celkovém obsahu 4000 hl. Rekonstruovali též stávající varnu výměnou dna za nerezové u dvou kádí a zavedením jejího poloautomatického provozu. V pivovaru také instalovali linku na stáčení KEG sudů od německé firmy Gea Till, s kapacitou 60 padesátilitrových sudů za hodinu, novou myčku beden, vyměnili a nechali předělat chladicí věže. Kromě toho obměnili celé obalové hospodářství a vozový park domácích Avií za zahraniční 3,5 tunové vozy s ekoprovozem. Akciová společnost Eggenberg také opravila všechny historické fasády provozních budov, otevřela v areálu pivovaru vlastní restauraci s pivnicí, dřevěnou letní restauraci a postavila novou vrátnici. Pivovar produkoval středně hořká a silně prokvašená piva s ochrannou známkou Eggenberg v tomto sortimentu: Dia pivo, 10° světlé a tmavé pivo a 12° světlý ležák. Koncem devadesátých let 20. století měl průměrný roční výstav 114 459 hl; jeho kmenovou odbytovou oblastí bylo především Českokrumlovsko, okolí Lipna a Českobrodsko. V malém množství vyvážel také svá piva do Jugoslávie, Itálie, Jihoafrické republiky, Německa, Rakouska a Ruska. Kromě zpeněžování pivovarských odpadů si vylepšoval svou ekonomickou bilanci také prodejem čistých várečných kvasnic. Jeho nealkoholická výroba se soustředila na šest druhů nápojů s výstavem do 3 000 hl.

Zdroj: www.ckrumlov.cz , http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_pivova.xml